GDPR

GDPR

Ochrana osobných údajov

MámNárok.SK s.r.o., so sídlom na ul. Jégeho 12, 821 08, Bratislava, IČO: 47 441 615, zapisaná v OR Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vložka č. 93939/B (ďalej ako MámNárok) spracováva osobné údaje klientov za účelom naplnenia zmluvných povinností voči klientom. MámNárok poskytuje klientom účtovné poradenstvo v oblasti daňových priznaní a iných sociálno ekonomických záležitostí v Nemeckej spolkovej republike a Rakúskej spolkovej republike

MámNárok.SK s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

MámNárok.SK s.r.o. spracováva osobné údaje ako prevádzkovateľ za účelom:

  • Prípravy daňových formulárov pre zahraničné úrady
  • Prípravy žiadostí pre zahraničných zamestnávateľov
  • Prípravy ďalších žiadostí podľa potrieb klientov

Právny základ:

  • vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) Nariadenia GDPR)

Rozsah osobných údajov:

  • bežné osobné údaje

Prijímatelia:

  • zahraničný správca dane (spravidla z Nemeckej a Rakúskej spolkovej republiky)

Prenos do tretej krajiny:

  • vzťahuje sa

Automatizované profilovanie:

  • nevzťahuje sa

Doba uloženia:

  • do ukončenia zmluvného vzťahu, resp. do uzavretia obchodného prípadu

Dotknuté osoby:

  • zamestnanci

Práva Dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo úplné vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ján Lopušek, info@mamnarok.sk